Naturvårdsverket effektiviserar sin tidrapportering och resursplanering med Copernicus Business Suite

Naturvårdsverket har, via avrop på Kammarkollegiets ramavtal, valt att använda Copernicus Business Suite för sin tidrapportering och resursplanering.

 I avropet uttrycker Naturvårdsverket behov av ett system som ska vara enkelt, lättillgängligt, användarvänligt och tillförlitligt. Systemet ska stödja processen för planering, uppföljning och styrning av tid. Det ska även ge tydlig information på hur tid används och underlätta kommunikation av utfallet.

Exicom Software AB vann avropet genom Pulsen AB ett flerårigt avtal som kommer effektivisera och hjälpa Naturvårdsverket med sin fortsatta utveckling av sin verksamhet. Copernicus är en webbaserad lösning som kommer ge Naturvårdsverket ett mobilt och enkelt tidrapporteringssystem, effektiv resursplanering, och bättre styrning av löpande verksamhet och projekt. Införandet av Copernicus inleds i januari 2017 och lansering är planerad innan sommaren 2017.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. De ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.

Välkommen till Exicom Software!