Ge företaget bästa möjliga start med Copernicus Business Suite

I samarbetet mellan Exicom Software AB och Baseline Management erbjuder vi en möjlighet att göra en projektmognadsanalys som ger företaget en bild av hur ni kan förbättra och effektivisera projektarbetet.

När en organisation väljer system blir medarbetarna ofta förtjusta i alla de funktioner som är möjliga att realisera. Det kan medföra att företagsledningen investerar med ett orealistiskt business case som utgångspunkt.

Genom att skaffa en insikt om mognadsnivån i de olika processerna kan organisationen styra takten för införandet av olika funktioner bättre och sannolikt komplettera med utbildning och utveckling av organisationens kringrutiner. Några exempel på tydliggörande resonemang;

  • Vilka projekt skall prioriteras och inkluderas, vad skall inte med?
  • Efterfrågar styrgruppen en redovisning enligt resultatvärdemetoden?
  • Har önskade indata en tillräcklig kvalitet?
  • Är vi överens om vilka resurser och kostnader som skall belasta projekten?
  • Kan vi konstatera att det verkligen finns beslutade och arkiverade projektplaner?

Projektmognaden mäts med SPI-Svenskt ProjektIndex som bygger på en svensk anpassning av ett internationellt system, P3M3 från Storbritannien. Genom en enkät kan organisationen skaffa sig en bild av mognadsnivån i en femgradig skala för sju processer. Man kan också se skillnaderna i uppfattning mellan olika roller och projekttyper.

SPI – Svenskt Projektindex ger också en möjlighet till jämförelse med branschen. Vidare finns indikatorer som kan användas för att beskriva och prioritera stegen från nu till ett önskat nytt läge. Där kan det nya systemets funktioner bli ett utmärkt stöd och medel.

Baseline välkomnar Exicom Softwares kunder till att skapa en plattform för ett framgångsrikt systeminförande.

Med vänlig hälsning

Olof Molinder
olof.molinder@baselineman.se

Tel: +46 70 635 15 94
SKYPE: olofmo

Viktigt om SPI-Svenskst ProjektIndex på www.baselineman.se/spi