Agila arbetssätt

Agila arbetssätt ett nödvändigt gott – här är lite tips för ett välmående projekt

Ibland ger lösare tyglar en bättre styrning. I en väl fungerande välmående verksamhet med en bra kommunikation, nöjda medarbetare och goda resultat finns det kanske ingen anledning att ha agila arbetssätt. Men för att kunna möta omvärldens och kundernas krav kan det vara ett nödvändigt gott.

En sak som är viktigt att poängtera är hur ett individuellt ansvar oftast leder till bättre resultat än vad som är förväntat. För att plocka russinen ur kakan måste den traditionella verksamheten vara modig nog för att ge ett större förtroende och mandat till resurserna längre ner i kedjan. De som ska utföra uppdraget. För att ett agilt arbetssätt ska fungera krävs det flexibilitet från alla parter där även beslut ska kunna fattas för att lösa ett uppkommit problem, utan att behöva gå till ledningen. Ledningen ska ha det förtroendet och tilliten att resurserna kan fatta dessa beslut. Ledningen ska också ha gett mandat till detta för att undvika missförstånd.

Själva poängen med agilt arbetssätt är flexibilitet.

Nedan finner du några viktiga punkter att kontrollera för att dina agila projekt ska vara och förbli välmående:

1. Vem är det som bestämmer?

”Men vem kör egentligen?  Med ett agilt arbetssätt öppnas det många dörrar men gör klart redan från början vem det är som är leveransansvarig för vad i de olika delarna i projektet. Fördela ut leveransansvaret till linjecheferna för de olika teamen. Förmedla också känslan att ni har förtroendet för linjechefen och att linjechefen känner att de har mandat.

2. Uppföljningsmöten

Det agila arbetssättet kräver tillit och förtroende, men det speglas också av att man har tätare med uppföljningsmöten under projektets gång. Följ upp projektet varje vecka hela vägen fram till leverans. I början av ett projekt krävs det kanske att man träffas oftare för uppföljning om hur projektet löper på.

3. Transparens

Transparens är väldigt viktigt i ett agilt arbetssätt. Det ger de övriga i projektet en bra insyn om hur projektet mår, man kan på ett tidigt stadium fånga upp bristerna i leveransen och åtgärda bristerna snabbt.

Förändring kan ibland kännas obekvämt och skrämmande för en del personer. Men det behöver inte vara lika med fel. Tvärtom bör agila arbetssätt ses som ett nödvändigt gott i dagens organisationsklimat. Ett agilt arbetssätt leder oftast till ett ökat engagemang och större flexibilitet inom organisationen på lång sikt.

Det här är en del av våra tankar kring agilt arbetssätt och några tips.