9 byggstenar som ger framgång i era projekt

Det har skrivits mycket om vad som gör en projektorienterad verksamhet framgångsrik och inte. Vad är det som ger framgång i era projekt? Det är onekligen en komplex frågeställning och det finns inget enkelt svar.

Ett perspektiv är att det till syvende och sist är det dagliga arbetet som genererar resultaten. Vi ger er i följande inlägg byggstenar som ger framgång i era projekt.

Eftersom vi arbetar mycket med projektorienterad verksamhet har vi noterat vad som verkar särskilja framgångsrika projektorienterade verksamheter från de som inte är lika framgångsrika och mer kaotiska.

Vi har på en övergripande nivå identifierat nio byggklossar som enligt vår erfarenhet behövs för att skapa en framgångsrik projektorienterad verksamhet.

De 9 byggstenarna är:

1. Visioner och arbetsklimat

Det behöver finnas en viljeinriktning för projekten,  ett långsiktigt och sunt arbetsklimat för medarbetarna i balans med viljeinriktningen. Framgångsrik projektorienterad verksamhet erbjuder en vardagsmiljö där medarbetarna ges möjlighet att hålla åtaganden och kan utvecklas som individer.

2. Projektets röda tråd

Det är viktigt med en gemensam syn på när och varför man använder projektarbetsformen. Det är också viktigt med en gemensam syn på livscykeln för ett projekt.

3. Roller och styrande grupper

Det är människor i samverkan som får projekt i mål. Denna byggkloss handlar om olika roller och grupper med deras fokus, skyldigheter och rättigheter.

4. Riskhantering och riskacceptans

Det är nödvändigt att i någon form analysera och hantera risker i ett projekt för att skapa säkerhet och trovärdighet avseende projektmålen.

5. Identifiera brister

Genom att observera företeelser i vardagen är det möjligt att identifiera brister eller problem innan de blir till svårigheter eller kriser. Friskvård är alltid bättre än akutvård.

6. Långsiktigt lärande

Genom kontinuerligt lärande och kunskapsspridning mellan medarbetare och projekt kan organisationen bli allt mer effektiv i sin projektorienterade verksamhet.

7. Karriärvägar och utbildning

Projektledare och andra medarbetare som arbetar i projektorienteradverksamhet behöver precis som andra ledare och medarbetare utbildning och träning samt möjlighet att utvecklas i sin karriär.

8. Flerprojektstyrning

Denna byggsten belyser vikten av att kunna styra många parallella projekt. Här inkluderas hantering av den stora mängd information som genereras och behovet av IT-stöd för att få överblick och styrinformation.

9. Kommunikation

Kommunikation är en av de viktigaste grundförutsättningarna för projektintensiv verksamhet.

Om din verksamhet ligger bra till inom dessa nio områden är det enligt vår erfarenhet stor chans att er projektorienterade verksamhet blir framgångsrik och ger framgång i era projekt.