5 metoder för projektplanering

Exicom Software arbetar exklusivt med projektorienterade verksamheter. Eftersom vi tillhandahåller helhetslösningar och system för att stödja dessa verksamheter är vi väl insatta i hur olika företag planerar sina projekt. Vi beskriver här 5 vanliga metoder för projektplanering.

 

Så vilka metoder finns för att planera projekt i en tid när agila och mer flexibla tillvägagångssätt utmanar de traditionella?

Bo Tonnqvist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning och verksamhetsutveckling. Han skriver i sin bok ”Projektledning” (6:e upplagan) om fem vanliga metoder för projektplanering:

5 vanliga metoder för projektplanering

 

1. Seriell utveckling

Detta är den traditionella ”vattenfallsmetoden” där aktiviteter utförs en i taget i sekvens. Varje steg måste godkännas innan nästa steg initieras. Denna modell innebär på sätt och vis mindre risk (utifrån projektleveransen). En nackdel är att det tar lång tid från start till leverans. Det är inte heller säkert att slutresultatet överensstämmer med beställarens förväntningar.

2. Parallell utveckling

Kallas också ”concurrent engineering” och innebär att många delar av leveransen utvecklas parallellt. På så sätt kan man spara tid men risken är att de olika delarna av leveransen inte ”passar ihop”.

3. Balanserad plan

Detta är den vanligaste tillämpningen av metoderna ovan och utgör ett mellanting. Grunden är seriell utveckling men vissa delar utvecklas parallellt.

4. Rullande närzonsplanering

Denna metod innebär att endast den närmaste tiden planeras i detalj. De senare delarna planeras på övergripande nivå. Detaljplaneringen sker gradvis i takt med att projektet fortlöper. Fördelarna är att projektet blir mer flexibelt för förändringar och att onödigt planeringsarbete kan undvikas.

5. Agil utveckling

Närzonsplaneringen kan liknas vid agil eller dynamisk utveckling. Metoden är extra bra då omständigheter gör det svårt att veta hur lösningen ska se ut. Med denna metod planerar man bara en eller två etapper i taget och resultatet växer fram successivt allteftersom projektet fortlöper.

 

Den frihet som metoden ger ställer i gengäld stora krav på planering och uppföljning i form av kvalitetssäkring och täta avstämningar. Uppnådda resultat behöver återkopplas till krav och effektmål.

Dynamisk utveckling är ett annat namn för detta sätt att arbeta. Andra metoder som faller in under detta begrepp är till exempel inkrementell utveckling, Sprialmodellen, Dynamic Systems Development, Time Boxing och Scrum.

Sammanfattningsvis är det alltid viktigt med projektplanering. Däremot finns det många olika metoder för planering som kan användas utifrån behov och situation. Vilken metod som är bäst beror på projektets art och omfattning, vad man vill uppnå samt vad som passar den egna organisationen bäst.