5 framgångsfaktorer för lyckade projekt

Många projekt som misslyckas, enligt projektledningsexperten Bo Tonnqvist.

En del yrkesgrupper arbetar uteslutande i projektform. Men även andra som har ett mer ”linjebetonat” arbete, deltar ofta i projekt av olika slag. Så, projektformen är vanlig – men trots det så är det många projekt som misslyckas, enligt projektledningsexperten Bo Tonnqvist.

 

– Detta är väldigt synd, för det finns några faktorer som kraftigt ökar chansen att lyckas, menar Bo.

 

Här är 5 faktorer som ökar chanserna att lyckas med projekt.

 

  1. En tydlig affärsidé

Vad har affärsidén med ett projekt att göra, kanske du tänker? Enligt Bo Tonnqvist behöver alla projekt utgå från en tydlig affärsidé för att kunna lyckas. För om inte affärsidén i företaget är tydlig så spelar det ingen roll vilka projekt som görs. I så fall saknas grundläggande förutsättningar och styrning för att förbättra verksamheten.

  1. Ett tydligt mål och syfte (vad och varför)

Ett framgångsrikt projekt startar i målformuleringen och ett projekt behöver både projektmål och effektmål.   Ett projekt ska leverera mot ett projektmål, men detta ska alltid kunna kopplas till ett effektmål, det vill säga något ska bli bättre, mer lönsamt, snabbare, billigare eller mer effektivt – på ett mätbart sätt för företaget, aktieägarna eller intressenterna i organisationen.   Effektmålet och huvudsyftet med projektet behöver vara uttryckt i termer av vilka resultat som ska uppnås, till exempel ”sänka kostnaden för hantering av kundärenden med 50%” eller ” öka försäljningen via partners med 10%”. Det räcker alltså inte med att beskriva leverabler.

  1. Tydligt ägarskap för effekthemtagning

Denna punkt bygger på den förra. Ett projekt måste ha ett tydligt effektmål. Men det måste också finnas en ansvarig som är utsedd för att realisera effektmålet när projektet ”lämnar över” så att inte de avsedda resultaten uteblir.

  1. Bra beställarkompetens

Även om projekt körs av projektledare så är det beställaren som har det yttersta ansvaret för projektets framgång. Och att bli en effektiv beställare av projekt är en färdighet man behöver lära sig.   En framgångsfaktor är därför att säkra att alla som beställer projekt har rätt kompetens för att beställa, styra och slutligen realisera effekterna av projekten.

  1. God resurshantering

En nyckelfaktor för att lyckas med projekt är att säkra att resurserna som ska köra projektet får rätt förutsättningar. Ofta handlar det om att se till att personerna har tillräckligt med tid och fokus. Och att ledaren följer upp hur det går i projektet. Ledningen behöver prioritera och välja bort. Det är i regel bättre att köra färre av de viktiga projekten än att försöka köra många. Och det är oftast bäst att köra klart ett projekt innan nästa startas.

Källa: Intervju med Bo Tonnqvist som är föreläsare, författare och konsult med specialitet att hjälpa företag och organisationer att införa projekt-metoder och agila arbetssätt.ar tid.