12 sätt att öka lönsamheten för konsultbolag

Att öka lönsamheten i konsultbranschen är en fråga som varit på tapeten länge. Många konsultbolag pratar om behovet av att ”höja sig i värdekedjan”, paketera tjänster och arbeta mer i åtaganden. Allt för att kunna öka lönsamheten i en bransch där marginalerna är pressade för vissa bolag.

 

Enligt Forresters rapport ”The Future of Consulting Through 2020” står prissättning och nya prismodeller högt på agendan för många konsultbolag för att öka lönsamheten i konsultbranschen.

Certus Growth ger i en bloggpost exempel på 12 olika sätt att ta betalt för konsulttjänster*.

Här är en sammanfattning:

1. Timarvode – Det traditionella sättet att ta betalt i en transparent mogen marknad. Arvodet är en funktion av kostnader (löner), utbud och efterfrågan samt i viss mån värdet av en specifik kompetens som kunden behöver i sina processer.

2. Fast pris per uppdrag – En annan traditionell modell är fast pris för en leverans. Leverantören behöver bygga in en marginal för oförutsedda händelser samt vara bra på att löpande hantera förväntningar och omfattning.

3. Retainer – Leverantören tar betalt löpande med ett fast arvode per månad. Det finns olika typer av retainer-upplägg till exempel att ta betalt för att fylla en roll, utföra en uppgift, ge tillgång till expertis eller för att uppnå ett visst resultat.

4. Abonnemang – En modell som liknar retainer men där tjänsten har samma enhetspris för alla kunder oavsett omfattningen av deras användning.

5. Värdebaserad prissättning – Konsulternas ersättning kopplas till ett mätbart värde. Arvodet kan bestå av en fast summa, en procent av mätbar vinst eller vara rörligt utifrån vissa nyckeltal.

6. Volymbaserade priser – Priset per enhet går ner vid högre volymer per månad eller totalt.

7. Feature pricing – Kunderna betalar olika mycket för i stort sett samma grundleverans men med olika tillagda tjänster.

8. Licenser – Företaget säljer rättigheten att använda kunskap som paketerats som en metod eller ett ramverk.

9. ”Razor and Blade” – Kunden betalar en liten andel för en initial produkt eller tjänst och därefter för de insatsvaror som krävs för att köra en process och få resultat.

10. Freemium – Företaget erbjuder en gratis grundmodell av en produkt eller tjänst men tar betalt för tilläggstjänster och uppgraderade varianter.

11. Finansieringslösning – Leverantören får betalt direkt genom att använda en tredje part som finansiär. Kunden kan välja att betala konsultinsatsen uppdelat över 24 eller 36 månader och betalar räntekostnaden till tredje part.

12. Leverans i grupp – Genom att samla flera företag, som får ta del av konsultleveransen gemensamt, kan det interna timarvodet bli avsevärt mycket högre än om leveransen sker individuellt och med traditionell prissättning ”per timme”.

Noggrann uppföljning av tid en förutsättning för god lönsamhet

När konsultföretag ändrar sina prismodeller finns dock enligt vår mening en vanlig fallgrop som kan motverka den önskade lönsamhetsförbättringen.

Eftersom nya prismodeller inte kräver lika noggrann tidrapportering för att kunna fakturera kunden kan en konsekvens bli att företaget felaktigt tonar ned kraven på uppföljning av tid – tidrapportering.

Detta kan vara ett misstag.

Oavsett modell är det nämligen kritiskt med noggrann uppföljning av kostnader för att kunna prissätta rätt. För konsultbolag är konsulternas nedlagda tid den största kostnadsposten. Vilket talar för att noggrann tidrapportering är minst lika viktigt i nya prismodeller som i den traditionella timdebiteringsmodellen.

Om du arbetar i ett konsultföretag och ser en potential i att förbättra era processer för tidrapportering och lönsamhetsuppföljning vill vi passa på att tipsa om Exicom Softwares system Copernicus Pro. Detta affärssystem för projektverksamheter har unika funktioner för uppföljning av lönsamhet i fler dimensioner än många andra system klarar av att hantera. Våra system är således ”framtidssäkrade” för konsultföretag som vill utveckla sina prismodeller.