Projektredovisning

Snabbare bokslut med processer för tjänsteorganisationer

En Projektredovisning värd namnet! Ger färre avstämningsproblem, automatiska konteringar och  en stor mängd rapporter.

Copernicus Project Projektredovisning är att likna vid en projektreskontra, vilket är ett försystem till din organisations ERP-system. Utifrån uppsatta regler, organisationsstruktur och kodplan skapar Copernicus Project konteringar. Modulen innehåller även en stor mängd rapporter för olika behov.

Upparbetad tid

All tidrapportering samlas i en timbank i projektredovisningen som kan följas upp separat och antingen faktureras eller utgöra underlag för uppföljning av projekten. Upparbetad tid kan konteras på både med- och motkonto.

Pågående arbeten

Pågående arbeten motsvarar lagret av ofakturerade timmar och utlägg för projekten vid ett periodskifte. Det kan handla om såväl projekt på löpande räkning som fastpris. Copernicus Project innehåller en funktion för automatisk kontering av förändringen av pågående arbete enligt uppsatt regelverk. Detta göra att månadsbokslutet automatiseras och effektiviseras.

För fastpris projekt skuldförs normalt faktureringen och upparbetningen utgör underlag till värdering, till dess projektet avräknas. Möjlighet finns att hantera reservationer i form av resultatbedömningar, för såväl löpande räkning som fastpris. För fastpris projekt finns även funktionalitet för värdering enligt principen för successiv vinstavräkning.

Med Copernicus Projektredovisning får man en beprövad bokslutsprocess och sparar mycket egen tid.

Fakturor

Fakturorna konteras automatiskt utifrån uppsatta regler. Copernicus Project håller också reda på och konterar såväl förskott för fastpris som löpande räkning. Det finns även funktioner för avräkning av fakturerat förskott.

Delad finansiering

Om flera finansiärer finns till ett enskilt projekt skall kostnaderna fördelas mellan dessa. Fördelningen mellan dessa kan ske på olika sätt. Det sker genom ett regelverk som sätts upp för projektet.

Interndebiteringar

Copernicus Project Projektredovisning innehåller kraftfulla funktioner för att hantera interna mellanhavanden. Prissättning görs såväl i pengar som i % av utpris. Eliminering av internredovisningen sker automatiskt efter uppsatta regler. Det är möjligt att hantera mellanhavanden både inom ett bolag samt mellan olika bolag inom en koncern.

Omorganisationer

Med särskilda funktioner kan man omorganisera och flytta medarbetare samt styra om t ex att ett projekt skall följa projektägaren. Allt detta då Copernicus Project är byggt för att fungera i en värld av ständiga förändringar.

Transaktionstyper

Copernicus Project Projektredovisning kan hantera följande transaktionstyper:

  • Inköp
  • Material
  • A-conto
  • Justeringar
  • Resultatbedömningar
  • Budget

Justeringar tillämpas för externa projekt, för att skilja ut upp- och nedvärderingar i projekt. Resultatbedömningar tillämpas för externa projekt för att göra reserver vid värdering av pågående arbete.

Rapporter

Det finns en stor mängd standardrapporter i Copernicus Project Projektredovisning. Rapporterna går att ta ut på olika ledder och är utformade för att hantera olika typer av behov. Där inte Copernicus Project Projektredovisnings standardrapporter räcker till finns även möjligheten att köpa till modulen Business Intelligence.

Verksamheten kan även följas upp såväl i projekt- som linjeperspektiv. Med hjälp av rapporterna Medarbetarstatistik och Benchmarking kan linjechefen följa upp sin verksamhet och zooma sig ner i organisationen och analysera värden som debiterbar tid, beläggningsbar tid, interntid, beläggningsgrad etc. Särskilda rapporter finns även där linjechefer kan följa upparbetning i projekt för sin avdelning. På senare år har stor vikt lagts vid att följa upp och förbättra företagets kapitalbindning. Genom att snabba upp faktureringen kan stora pengar sparas. Lönsamhet och täckningsbidrag kan analyseras såväl utifrån affär, enskilda projekt, arbetstyper, produkter, kunder, linjeorganisation som statistikbegrepp.

Nedan följer några exempel på hur uppföljning kan ske.

Verksamheten kan följas upp utifrån ett organisationsperspektiv, exempelvis utifrån medarbetarstatistik med nyckeltal som debiteringsgrad och med timmar och pengar i jämförelse med budget och föregående år.

Verksamheten kan också följas upp utifrån ett kundperspektiv, där man kan se nyckeltal som täckningsbidrag, upparbetning och fakturering för kunden och kundens alla olika projekt. Alla kundens projekt kan också följas.

Verksamheten kan också följas ur ett produktperspektiv, där projekten knyts till produkter, som i sin tur kan vara kopplade till produktgrupper.

Verksamheten kan även följas ur ett arbetstypsperspektiv. Arbetstyper är att likna vid artiklar. För tid brukar de motsvara ”verbet” i verksamheten, dvs vad man gör. För utlägg brukar de motsvara olika typer av inköp och material. Med hjälp av arbetstyper kan du exempelvis följa lönsamheten på ett annat perspektiv än organisation, projekt, kund och produkt.

Copernicus Project har också möjlighet att koppla medarbetare, kunder och projekt till fritt antal statistikbegrepp, vilket gör möjligheterna till uppföljning oändliga.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska