Kontera

Projektekonomi blir lättare med Copernicus Project för både ekonomer, projektledare och kundansvariga.

I samband med månadsskiften gäller det att korta tiden från tidrapportering till bokslut. Systemet är byggt för att underlätta och effektivisera arbetet i samband med bokslut.

Upparbetad tid

All tidrapportering samlas i en timbank i projektredovisningen som kan följas upp separat och antingen faktureras eller utgöra underlag för uppföljning av projekten. Upparbetad tid kan konteras på både med- och motkonto.

Pågående arbeten

Pågående arbeten är tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag enligt avtal som är påbörjade men inte avslutade per balansdagen. Uppdragen kan vara på löpande räkning eller uppdrag till fast pris. Uppdrag på löpande räkning innebär att ersättningen grundar sig på verklig tidsåtgång och verkliga utgifter för uppdraget. Uppdrag till fast pris innebär att ersättning utgår med ett fast belopp när uppdraget har slutförts eller när etapper har slutförts.

Pågående arbeten måste värderas vid bokslut då intäkter är värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod och kostnader är värdet av förbrukade resurser eller utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Genom att sätta upp konteringsregler för värdering av upparbetning kan arbetet med månadsbokslut automatiseras och effektiviseras.

Med Copernicus Projektredovisning får man en beprövad bokslutsprocess och sparar mycket egen tid.

Fakturor

Fakturorna konteras automatiskt utifrån uppsatta regler. Copernicus Project håller också reda på förskott och löpande fakturerat. Det finns funktioner för avräkning av fakturerat förskott.

Delad finansiering

Om flera finansiärer finns till ett enskilt projekt skall kostnaderna fördelas mellan dessa. Fördelningen mellan dessa kan ske på olika sätt. Det sker genom ett regelverk som sätts upp för projektet.

Interndebiteringar

Copernicus Project Projektredovisning innehåller kraftfulla funktioner för att hantera interna mellanhavanden. Prissättning görs såväl i pengar som i % av utpris. Eliminering av internredovisningen sker automatiskt efter uppsatta regler. Det är möjligt att hantera mellanhavanden både inom ett bolag samt mellan olika bolag inom en koncern.

Omorganisationer

Med särskilda funktioner kan man omorganisera och flytta medarbetare samt styra om t ex att ett projekt skall följa projektägaren. Allt detta då Copernicus Project är byggt för att fungera i en värld av ständiga förändringar.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska